Town/City:

Stellenbosch


Position type:

Full time

25 Jun 2020
30 Jul 2020

Full details:

Reference number: STELL-EBW09/139/0620

Afrikasentrum vir MIV/VIGS-Bestuur

Senior Lektoraat/ Lektoraat: Gesondheidsekonomie
(Verw: EBW09/139/0620)


As deel van sy strategiese groeiplan, is die Universiteit Stellenbosch se Afrikasentrum vir MIV/VIGS-bestuur op soek na ’n voltydse senior dosent. Die Sentrum is al sedert 2000 suksesvol in bedryf en is bekend vir sy gewilde Nagraadse Diploma in MIV/VIGS-bestuur in die arbeidswêreld. Ons glo die Sentrum is ’n voorkeurwerkgewer omdat ons onderrigpersoneel in ál drie strome van onderrig, navorsing en gemeenskapsinteraksie kan werk. Die Sentrum is verbind tot maatskaplike geregtigheid, tot sosiaal impakryke onderrig om die verspreiding van MIV te verminder, en tot die voorsiening van praktiese vaardighede om VIGS te bekamp. Daarom sal aansoekers met ’n bewese nagraadse onderrig- en navorsingsgeskiedenis voorkeur geniet.
 


Africa Centre for HIV/AIDS Management

Senior Lecturer/ Lecturer: Health Economics
(Ref. EBW09/139/0620)


As part of a strategic growth plan, the Stellenbosch University Africa Centre for HIV/AIDS Management is seeking to recruit a full-time senior lecturer. The Centre has been running successfully since 2000 and is known for its popular postgraduate diploma in HIV/AIDS Management in the world of work. We believe that the Centre is the employer of choice because our teaching staff can work within the three streams of teaching, research and community interaction. The Centre is committed to social justice, to teaching that is socially impactful in reducing the spread of HIV and to responding to the practical skills needed to end AIDS. Applicants with a solid record of accomplishment in postgraduate teaching and research therefore have an advantage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 • Ontwikkel en bied akademiese inhoud aan;
 • Bied studieleiding aan studente op PhD- en MPhil-vlak;
 • Dra by tot navorsing en publiseer bevindinge in geakkrediteerde, impakryke internasionale vaktydskrifte;
 • Deelname aan die administrasie en bestuur van departementele bedrywighede;
 • Deelname aan die sosiale-impakbedrywighede van die Sentrum.
 • Developing and delivering academic content;
 • Supervising postgraduate students at PhD and Masters Level;
 • Contributing to research and publishing results in accredited, impactful international journals;
 • Participating in the administration and management of departmental activities;
 • Participating in the social impact activities of the Centre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 • In die geval van '‘n senior lektoraat, '’n PhD van ’n internasionaal geakkrediteerde universiteit;
 • In die geval van '’n lektoraat, '’n Meestersgraad en '‘n verbintenis om '’n PhD op die gebied van Gesondheidsekonomie en/of enige ander tersaaklike gebied te verwerf;
 • Bewese aktiewe en voortdurende akademieskap in sowel navorsing as onderrig, sowel as verdere ontwikkelingspotensiaal;
 • '’n Mate van ervaring in die onderrig en toepassing van kwalitatiewe navorsingsmetodes;
 • '’n Mate van ervaring in onderrig en studieleiding op nagraadse vlak;
 • Bewys van netwerke met die bedryf, regering, nie-regeringsorganisasies en VIGS-navorsingsnetwerke;
 • Vaardigheid in onderrig- en leertegnologieë.
 • In the case of a senior lecturer, a PhD from an internationally accredited University;
 • In the case of a lecturer, a Masters from an internationally accredited University and a commitment to pursue a PhD in the field of Health Economics and/or any other related field.
 • Evidence of active and continuous scholarship in both research and teaching, together with further development potential;
 • Some experience in teaching and conducting qualitative research methods;
 • Some experience in teaching and supervising at postgraduate level;
 • Evidence of industry, government, NGO's and AIDS research networks;
 • Proficiency in teaching and learning technologies.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 • Ervaring in die toepassing van kennis oor MIV/VIGS sowel as in die ekonomiese beoordeling van MIV-intervensies vir besluitneming op bestuursvlak;
 • Senior leierskapservaring en bereidwilligheid om in ’'n akademiese leiersrol op te tree;
 • Beduidende ervaring in nagraadse onderrig;
 • Ervaring as studieleier vir nagraadse studente;
 • Ervaring in die gebruik van Moodle-sagteware.
 • Experience in the application of HIV/AIDS knowledge and the economic evaluation of HIV interventions for management decision-making;
 • Senior leadership experience and a willingness to fulfil an academic leadership role;
 • Significant experience in teaching at postgraduate level;
 • Experience in supervising postgraduate students;
 • Experience in the use of Moodle software.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

#LI-POST

 

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.


U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.
 

DOEN AANLYN AANSOEK DEUR OP DIE  APPLY NOW-SKAKEL”  REGS BO-AAN HIERDIE BLAD TE KLIEK.Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.
 

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University'’s institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.


Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.
 

APPLY ONLINE BY USING THE  APPLY NOW LINK”  AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THIS PAGE.The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Navrae oor posinhoud: Vuyiseka Dubula-Majola by 021 808 3721, of by bianca@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele en tegniese bystand met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne se kliëntedienssentrum by 021 808 2753 of SUN-E-HR@sun.ac.za
 


Enquiries regarding job content: Vuyiseka Dubula-Majola on 021 808 3721, or at bianca@sun.ac.za  

Enquiries regarding remuneration/benefits and technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre at 021 808 2753 or SUN-E-HR@sun.ac.za

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Remember to mention Global Academy Jobs when you apply