Associate Professor/ Senior Lecturer - Industrial Psychology

Stellenbosch University

More jobs at Stellenbosch University

Town/City:


Position type:

Full time

20 Sep 2022
14 Oct 2022

Full details:

Reference number: STELL-EBW01/249/0922

Job Title/Posbeskrywing                            Associate Professor/ Senior Lecturer

Location/Area                

Organization/Organisasie                          Industrial Psychology

Department Description/Departement Beskrywing                       

Departement Bedryfsielkunde

 

Medeprofessoraat / Senior Lektoraat

Verw. EBW01/249/0922

 

Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit Stellenbosch wil sy gegradueerdes in die arbeidsmark posisioneer as professionele en wetenskaplik ingeligte menslikehulpbronpraktisyns en bedryfsielkundiges.

 

Besoek ons webblad by www.sun.co.za/industrial_psychology

 

---------------------------------------------------------------

 

Department of Industrial Psychology

 

Associate Professor/ Senior Lecturer

Ref. EBW01/249/0922

 

The Department of Industrial Psychology at Stellenbosch University aspires to position its graduates in the labour market as professional and scientifically informed human resource practitioners and industrial psychologists.

 

Visit our web page at http://www.sun.co.za/industrial_psychology

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duties/Pligte                   

Voorgraadse en/of nagraadse onderrig in die volle spektrum van bedryfsielkunde;

Studieleiding van nagraadse studentenavorsing;

Aanbieding van navorsingsuitsette by nasionale en internasionale konferensies;

Publisering van navorsingsuitsette in geakkrediteerde vaktydskrifte;

Toesighouding oor professionele bedryfsielkunde interns;

Akademiese leierskap en koördinering van modules en programme;

Deelname aan interne en eksterne dienslewering en sosiale impak programme/ aktiwiteite/ intervensies wat toepaslik is tot  die akademiese rang.

 

---------------------------------------------------------------

 

Undergraduate and/or postgraduate teaching in the full spectrum of industrial psychology;

Supervision of postgraduate student research;

Presenting research results at national and international conferences;

Publishing research results in scientific peer-reviewed journals;

Supervision of professional industrial psychology interns;

Academic leadership and coordination of modules and programmes;

Participating in internal and external service rendering and social impact programmes/ activities and interventions relevant to  the academic rank.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Job Requirements/Pos Vereistes                           

Doktorsgraad in Bedryfsielkunde;

Professionele registrasie by die Beroepsraad vir Sielkunde as Bedryfsielkundige;

Bewese rekord van onderrig op voorgraadse en/ of nagraadse vlak;

Bewese studieleiding van nagraadse studente;

Bewese navorsingsuitsette in ooreenstemming met 'n aanstelling as medeprofessor / senior lektor.

---------------------------------------------------------------

Doctorate degree in Industrial Psychology;

Professional registration with the Professional Board for Psychology as Industrial Psychologist;

Proven record of teaching at undergraduate and/ or postgraduate level;

Proven research supervision of postgraduate students;

Proven publication output commensurate at associate professor / senior lecturer level.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Recommendation/Aanbeveling               

Bewyse van professionele toesighouding van intern bedryfsielkundiges;

Praktiese ervaring in sielkundige assessering en akkreditasie in verskillende psigometriese  instrumente;

Senior lektor: studieleiding van honneurs- en meestersstudente. / Medeprofessor: studieleiding van doktorale studente.

---------------------------------------------------------------

Evidence of professional supervision of intern industrial psychologists;

Practical experience in psychological assessment and accreditation in different psychometric instruments;

Senior lecturer: supervision of honours and master's students. / Associate professor: supervision of doctoral students.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen                          

#LI-POST

 

Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit se institusionele DB-plan gedoen word.

 

Die Universiteit Stellenbosch behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

 

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

 

DOEN AANLYN AANSOEK BY https://www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane DEUR OP DIE APPLY NOW-SKAKEL REGS BO-AAN DIE BLAD VAN DIE SPESIFIEKE VAKATURE TE KLIEK.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

 

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis dat persone in beroepe met potensiële blootstelling aan sekere gevare (soos, maar nie beperk nie tot: geraas, gevaarlike chemiese stowwe en gevaarlike biologiese middels nie), aan mediese keuring onderwerp moet word om vas te stel of hulle geskik is om in genoemde beroepe te werk.

 

Indien u nie binne vier tot ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Stellenbosch University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as the institutional EE Plan of the University.

 

 Stellenbosch University reserves the right not to make an appointment.

 

 

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

 APPLY ONLINE AT https://www.sun.ac.za/english/careers  BY USING THE APPLY NOW LINK  AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THE SPECIFIC VACANCY PAGE.

 

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

 

The Occupational Health and Safety Act requires people in occupations that entail potential exposure to certain hazards (such as, but not limited to: noise, hazardous chemical substances and hazardous biological agents) to be subjected to medical screening, to determine their fitness to work in the said occupations.

 

Should no feedback be received from the University within four to six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Enquiries/Navrae                         

Navrae rakende die posinhoud: Prof. A. Odendaal by 021 808 3001, of by odendaala@sun.ac.za 

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum

by 021 808 2753, of by sun-e-hr@sun.ac.za

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Enquiries regarding this post: Prof. A Odendaal on 021 808 3001, or at odendaala@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits, as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753, or at sun-e-hr@sun.ac.za

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Currency                           ZAR

Commencement Date                  01-Feb-2023

Closing Date                     14-Oct-2022

Remember to mention Global Academy Jobs when you apply